Slide

Nhóm nghiên cứu về kỹ thuật và hệ thống không phát thải

The Research Group on Zero Emission Techniques and Systems (RG “ZETS’’)

Trưởng nhóm nghiên cứu

GS. TS. Lê Thanh Hải

Viện trưởng

Viện Môi trường và Tài nguyên

Dự án nghiên cứu trong vòng 10 năm gần đây

10 năm gần đây

Nghiên cứu, lập báo cáo và đưa ra giải pháp

Giải pháp hữu ích

Bằng Giải pháp hữu ích đạt được.

Các công trình đã công bố

Đăng trên tạp chí quốc tế

Thành tựu khoa học

Định hướng nghiên cứu: Hướng nghiên cứu chính là Kỹ thuật và Hệ thống không phát thải trong Sản xuất Công-Nông nghiệp (Zero Emission Techniques and Systems in Agro-Industrial Production - ZETSAIP)

27
10 NĂM GẦN ĐÂY
10
BẰNG GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
18
CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ