Trang chủ Công bố trong nước

Công bố trong nước

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn...

Tiếng anh:Proposing a circular production model application of waste prevention, reduction, reuse and recycling measurements toward zero emissions for the tapioca starch production chain in Tay Ninh province
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:Chuyên đề 2
Trang:15-20
Thời gian:2021
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA...

Tiếng anh:ASSESSMENT OF ENERGY SAVING AND EMISSION REDUCTION OF FISHMEAL PROCESSINGSYSTEM FROM BY-PRODUCT BYSPECIFIC ENERGY CONSUMPTION ANALYSI
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:Chuyên đề 4
Trang:62-68
Thời gian:2020
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ...

Tiếng anh:EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF LIVESTOCK WASTE WATER TREATMENT AFTER BIOGAS REGULATING FAMILY HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA BY THE ADSORPTION BIOCHAR METHOD COMBINED WITH HIGH OXYDATION (OZON)
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:Chuyên đề 1
Trang:51-54
Thời gian:2020
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT...

Tiếng anh:EVALUATING POTENTIAL REUSING OF WASTE WATER OF XUAN HONG MANUFACTURING FACTORY OF CASSAVA STARCH FOR SERVING IN THE SYMBIOSIS MODEL BETWEEN INDUSTRY AND AGRICULTURE FOLLOWED BY ECOLOGICAL DIRECTION
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:chuyên đề 2
Trang:88-95
Thời gian:2020
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...

Đề xuất mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng cho làng...

Tiếng anh:Developing a community based environmental management system for craft villages: A case study of the rice paper production villages in Phú Hòa Đông comune, Cu Chi district, Ho Chi Minh City
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:chuyên đề 2
Trang:67-72
Thời gian:2018
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Võ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Lê Thanh...

Phát triển và ứng dụng công cụ hỗ trợ kiểm toán năng lượng lồng...

Tiếng anh:Development and application of energy audit supporting tool with cleaner production assessment: A case study at a wood processing company
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:Chuyên đề 2
Thời gian:2018
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải, Đỗ Thị Tuyết Mai Tóm tắt: Kiểm...

Đề xuất mô hình công-nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững áp dụng...

Tiếng anh:Development of agro-industrial symbiosis towards sustainable development with a pilot study at a rice paper processing unit in Cu Chi, Ho Chi Minh City
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:Chuyên đề 1
Trang:23-28
Thời gian:2017
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là phát triển...

Đề xuất quy trình xác định giới hạn phát thải phù hợp với điều...

Tiếng anh:Proposing the process for identifying wastewater discharge limits to be appropriate with economic conditions of small scale-industries through pilots in the rice starch product manufaturing sector
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:Chuyên đề 1
Trang:76-80
Thời gian:2017
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Tác giả: Lê Thanh Hải Tóm tắt: Các cơ sở sản xuất nhỏ ở nông thôn có vốn đầu tư...

Các giải pháp ngăn ngừa và giải pháp kiểm soát ô nhiễm tích...

Tiếng anh:Integrated pollution prevention and control solutions for the starch industry
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:chuyên đề 10
Trang:61-64
Thời gian:2015
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải, Hans Schnitzer Tóm tắt: Bài báo này áp dụng phương pháp...

Phát triển phương pháp đánh giá sản xuất sạch hơn do quản lý, kiểm...

Tiếng anh:Developing methods for assessing cleaner production potential through good housekeeping and better process control in industrial production
Tạp chí:Tạp chí Môi trường
Số xuất bản:chuyên đề 2
Trang:36-42
Thời gian:2016
Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Để giảm thiểu phát thải và tiết kiệm nguyên...