Giới thiệu

Kỹ thuật và Hệ thống không phát thải trong Sản xuất Công – Nông nghiệp (Zero Emission Techniques and Systems in Agro-Industrial Production – ZETSAIP) hướng nghiên cứu chính, quan trọng nhất, đã đồng hành cùng nhóm nghiên cứu trong suốt chiều dài công tác và học tập của trưởng nhóm nghiên cứu này trong suốt 25 năm qua. Nền tảng của kỹ thuật và hệ thống ZETSAIP này bắt đầu bằng các lý thuyết và thực tiễn có liên quan đến Sản xuất sạch hơn (Cleaner Production) và Tiết kiệm năng lượng (Energy savings), vốn đã phổ biến phần nào ở Việt Nam bắt đầu từ thời điểm giữa những năm 90, và chủ yếu áp dụng cho công tác ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang hoạt động. Và như đã trình bày ở trên, cho đến thời điểm 2007, các nghiên cứu của trưởng nhóm đã định hình xung quanh chủ đề này (quản lý môi trường sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững). Hướng nghiên cứu này là sự tiếp nối chuyên sâu hơn, thực hiện theo các định hướng nghiên cứu của chủ đề này mà trưởng nhóm đã đề ra từ năm 2007

Trưởng nhóm nghiên cứu:

Học hàm, học vị, họ và tên: GS. TS. Lê Thanh Hải
Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1967 Nam/ Nữ: Nam
Cơ quan: Viện Môi trường và Tài nguyên
Điện thoại: 028 3865 1132 Email: haile3367@yahoo.com

Định hướng nghiên cứu:

Hướng nghiên cứu chính là Kỹ thuật và Hệ thống không phát thải trong Sản xuất Công-Nông nghiệp (Zero Emission Techniques and Systems in Agro-Industrial Production – ZETSAIP).

Ngoài ra còn có 02 hướng nghiên cứu hỗ trợ cho hướng nghiên cứu chính là:
⦁ Quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường nông thôn và vùng lãnh thổ (Integrated Environmental & Resources Management for Rural and Teritorial Areas – IERMARTA)
⦁ Quản lý Chất thải khu đô thị và công nghiệp (Waste Management for Urban and Industrial Areas – WAMUIA).