Trang chủ Công bố Quốc tế

Công bố Quốc tế

An economic–environmental energyefficiency analysis for optimizing organic wastetreatment of a livestock‑orchard system: a casein...

Tiếng anh:An economic–environmental energyefficiency analysis for optimizing organic wastetreatment of a livestock‑orchard system: a casein the Mekong Delta, Vietnam
Tạp chí:environmental energyefficiency analysis for optimizing organic
Số xuất bản:25
Trang:1-23
Thời gian:7/2021
Tên tạp chí: Energy, Sustainability and Society Tác giả: Nguyen Thi Thu Thao, Tran Thi Hieu, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Hans Schnitzer,...