Dự án/đề tài

Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Nghiên cứu đề xuất Thị trường Trao đổi chất thải cho khu vực TP. Hồ Chí Minh đến năm 2010 TPHCM, 2003 2003 – 2004 Chủ nhiệm (CN) 2004 Khá
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất qui hoạch môi trường sản xuất công nghiệp cho khu vực TP. Hồ Chí Minh đến 2010 Bộ 2003 2003 – 2004 CN 2004 Khá
3 Nghiên cứu phát triển mô hình Tổ hợp Sản xuất sạch hơn áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực TPHCM” Bộ 2004 2005 2006 CN 2005 Khá
4 Nghiên cứu xây dựng các phương pháp dự báo tổn thất kinh tế do ô nhiễm và suy thóai môi trường tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
5 Tính tóan tổng giá trị kinh tế (TEV) tài nguyên môi trường đất cho một trường hợp cụ thể mang tính đại diện và tiêu biểu nhất tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
6 Tính tóan tổng giá trị kinh tế (TEV) tài nguyên môi trường nước cho một trường hợp cụ thể mang tính đại diện và tiêu biểu nhất tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất việc hạch tóan tòan diện các thành phần tài nguyên môi trường Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào trong hệ thống hạch tóan kinh tế quốc dân Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
8 Nghiên cứu đề xuất qui họach hệ thống các bãi chôn lấp các tỉnh miền Đông Nam Bộ Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
9 Nghiên cứu xây dựng các mục tiêu qui họach môi trường tỉnh Ninh Thuận đảm bảo phát triển bền vững Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
10 Báo cáo tổng kết nhóm đề tài nhánh: Đánh giá tổng giá trị kinh tế (TEV) của tài nguyên và môi trường vùng KTTĐPN Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
11 Xây dựng bản đồ thành quả qui họach tổng hợp môi trường tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:100.000 Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
12 Phân tích đánh giá về đặc điểm thổ nhưỡng và các đặc điểm của chúng đến chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
13 Nghiên cứu cơ sở khoa học định hướng cho việc qui họach bảo vệ môi trường cho các khu đô thị, khu công nghiệp trên lưu vực Sài Gòn Đồng Nai Nhánh cấp Nhà nước (NN) 2002 – 2003 CN 2003 Khá
14 Nghiên cứu tiền khả thi “Dự án xử lý chất thải công nghiệp TPHCM” TPHCM, 2004 2004 – 2005 Chủ trì thực hiện 2005 Khá
15 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý phù hợp để thu hồi, tái chế, xử lý và thải bỏ an toàn các loại hình chất thải công nghiệp nguy hại điển hình tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh. TPHCM, 2006 2006 – 2008 CN 2008 Khá
16 “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền – Persistant Organic Pollutants – POPs) và đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý phù hợp cho địa bàn TP. Hồ Chí Minh” TPHCM, 2007 2007 – 2008 CN 2008 Khá
17 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững cho các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Dương. Bình Dương, 2007 2007 – 2008 CN 03/2009 Khá
18 Nghiên cứu đề xuất qui trình công nông nghiệp không phát thải (Agro-based Industrial Zero Emission System – AIZES) áp dụng cho ngành CN chế biến rau quả xuất khẩu tại Việt Nam nhằm ngăn ngừa ô nhiễm CN. Bộ, 2005 2005 – 2006 CN 2007 Khá
19 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật Hóa Học Xanh (Green Chemistry) áp dụng cho ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp tại các ngành CN hóa chất điển hình khu vực TPHCM Bộ, 2006 2006 – 2007 CN 2008 Khá
20 Xây dựng qui hoạch quản lý và bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 Hậu Giang, 2006 2006 Chủ trì nhóm thực hiện 2007 Khá
21 Nghiên cứu áp dụng qui trình kiểm tóan môi trường hướng đến xây dựng qui trình không phát thải tại một số ngành CN ở Việt Nam

Bộ

2008

2008 – 2009 CN  04/2010 Khá
22 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Chiến lược BVMT tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020 Phú Yên, 2007 2007 – 2008 Chủ trì nhóm thực hiện 2008 Tốt
23 Dự án bảo vệ môi trường dựa vào Cộng đồng (đề xuất và áp dụng mô hình tổ tự quản) huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai Đồng Nai,  2008 2008 – 2009 Chủ trì nhóm thực hiện 10/2009 Khá
24 Nghiên cứu đề xuất phương án cải thiện ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn huyện Nhà Bè TPHCM TPHCM, 2007 2007 CN 12/2007 Khá
25 Qui họach quản lý và bảo vệ môi trường huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai Đồng Nai, 2008 2008 CN 2008 Tốt
26 Dự án vệ sinh môi trường huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng  Tháp Đồng Tháp, 2008 2008 CN 2008 Tốt
27 Qui họach quản lý và bảo vệ môi trường huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang Hậu Giang, 2008 2008 CN 2008 Tốt
28 Qui họach quản lý và bảo vệ môi trường Thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang Hậu Giang, 2008 2008 CN 2008 Tốt
29 Nghiên cứu các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường cho các cơ sở ngành chăn nuôi, giết mổ và chế biến thức ăn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Hậu Giang, 2008 2008 2009 Chủ trì nhóm thực hiện 2009 Khá
30 Dự án tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các cộng đồng dân cư tỉnh Đồng Nai Đồng Nai, 2008 2008 Chủ trì thực hiện 2008 Tốt
31 Dự án “Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng” cho các cơ sở chế biến các sản phẩm từ cây dừa tại Bến Tre Bến Tre, 2009  2010 Chủ trì nhóm thực hiện 2011 Tốt
32 Dự án “Trình diễn điển hình mô hình bảo vệ môi trường nông thôn” tại Đồng Tháp Đồng Tháp, 2009  2010 CN 2010 Tốt
33 Dự án “Điều tra hiện trạng phát sinh chất thải rắn và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp cho địa bàn Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang” Hậu Giang, 2009 2009 – 2010 CN 2010 Tốt
34 Dự án “Điều tra xã hội học của dự án xây dựng hệ thống thoát nước cho TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang” An Giang, 2009 2009 – 2010 CN 02/2010 Tốt
35 Nhiệm vụ KHCN: “Đánh giá tác động đến các nguồn tài nguyên và môi trường do ô nhiễm nguồn nước trên đoạn sông Thị Vải thuộc địa bàn TPHCM” TPHCM, 2009 2009 Chủ trì nhóm thực hiện 02/2010 Tốt
36 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo phát thải các khí nhà kính tại TP.HCM và đề xuất các giải pháp giảm thiểu. TPHCM, 2010 2010 – 2011 CN 10/2012 Tốt
37 Nghiên cứu áp dụng kết hợp Kỹ thuật sẵn có tốt nhất (BAT)Thực tế môi trường tốt nhất (BEP) để đánh giá hiện trạng và tiềm năng ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp của ngành sản xuất bia tại TP.HCM và Việt Nam Bộ 2010 2010 – 2011 CN 09/2011 Khá
38 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng đến môi trường từ việc vận hành các công trình chống ngập úng đô thị trên địa bàn TPHCM Nhánh Nhà nước, 2009 2009 – 2010 CN 04/2011 Tốt
39 Nghiên cứu xây dựng Nhãn sinh thái (ecolabel) cho một số sản phẩm công nghiệp và loại hình dịch vụ chủ lực tại khu vực Bình Dương. Bình Dương 2010 2010 – 2011 CN 08/2012 Tốt
40 Nghiên cứu đánh giá sức chịu tải và phân vùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận sông Ba Lai trên địa bàn tỉnh Bến Tre Bến Tre 2011 2011 – 2012 CN 07/2012 Tốt
41 Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp và làng nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

Đồng tháp

2012

2012-2013 CN 05/2014 Tốt
42 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo phát thải các khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

Bình Dương

2012

2012-2013 CN 07/2014 Khá
43 Lập đề án BVMT Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa

Đề án BVMT

2013

2013 – 2014 CT 2014  
44 Lập báo cáo đánh giá nhằm bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư cho khu công nghiệp nhơn trạch 2 Báo cáo KCN Nhơn Trạch 2014 CT 2014  
45 Đánh giá tác động môi trường cho dự án mở rộng trạm xử lý chất thải nguy hại TP.HCM Báo cáo ĐTM 2014 CT 2014  
46 Nghiên cứu triển khai thực hiện các giải pháp tổng hợp để xử lý môi trường của làng nghề sản xuất bột kết hợp chăn nuôi heo, trình diễn tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Đồng Tháp

2013

2013 – 2014 CN 2015 Tốt
47 Requirements and guidelines for registration, labeling, packaging, on-site storage, on-site storage facilities, and reporting with respect to PCB oils, PCB equipments, and hazardous wastes, which are applied for PCB waste generators, PCB owners; Method for transport and disposal of PCB oils and hazardous wastes (CS11/VEA)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2012

2012 – 2013 CN (team leader) 03/2014 Tốt
48 Xây dựng phương án phòng chống sự cố môi trường do rò rỉ, tràn đổ chất thải và sự cố hệ thống xử lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 – 2020

Bình Dương

2013

2013-2014 CN 12/2014 Khá
49 Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (MS: KC.08.33/11-15)

Nhà Nước

(Chương trình NCKH trọng điểm cấp NN – KC08)

2014-2015 CN Đã nghiệm thu Xuất sắc
50 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất và nghiên cứu mô tơ công nghệ cao HANAM tại KCN Công nghệ cao, quận 9, TP.HCM

Báo cáo ĐTM

2016

2016 CN 2016  
51 Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến tinh bột khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Tây Ninh 2016 – 2017 CN Đã nghiệm thu Khá
52 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phhục vụ phát triển bền vững tại các làng nghề khu vực nông thôn trên địa bàn TP.HCM TP.HCM 2015-2017 CN Đã nghiệm thu Xuất sắc
53 Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ kiểm toán nhanh năng lượng lồng ghép đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn cho một số ngành công nghiệp chủ yếu của Tỉnh Bình Dương Bình Dương 2016-2017 CN 2017 Khá
54 Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu An Giang 2017-2019 CN 2019 Khá
55 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy Vilomix Long An tại KCN Nhựt Chánh, tỉnh Long An, Dịch vụ ĐTM 2017 2017 CT 2017  
56 Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường cho Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex tại Khu công nghệ cao quận 9, TP.HCM

Dịch vụ BCGS

2017

2017 CT 2017  
57 tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ trong giai đoạn thiết kế cơ sở cho Dự án Tòa nhà hữu nghị Việt Nam – Slovakia Dịch vụ ĐTM 2017 2017 CT 2017  
58 Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện các mô hình sản xuất công nông nghiệp theo hướng sinh thái khép kín ở ĐBSCL Loại B Cấp ĐHQG 2018 – 2019 TG 2019 Tốt
59 Nghiên cứu xây dựng và phát triển một số mô hình giảm thiểu và xử l‎ý chất thải phù hợp với các điều kiện tự nhiên đặc thù tại vùng nông thôn đồng Bằng sông Cửu Long

Nhà Nước

Chương trình KC.08/16-20

2018-2020 TG 2021 Đạt
60 Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Tây Ninh 2018 – 2019 CN 2020 Đạt
61 Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chương trình KHCN phục vụ PTBV vùng TNB

 

2018-2020 CN 2021 Đạt
62 Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thủy sản tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chương trình KHCN phục vụ PTBV vùng TNB

 

2018-2020 TG 2021 Đạt
63 Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng hợp nhằm quản lý bền vững nguồn nước lưu vực kênh Năng Tiền Giang 2019 – 2021 CN Đang nghiệm thu  
64 Đề án thực hiện thí điểm một số mô hình tăng trưởng xanh quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bình Dương 2020 CN 2020 Đạt