Đội ngũ

GS.TS Lê Thanh Hải

Viện Môi trường và Tài nguyên

Trưởng nhóm

NCS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Viện Môi trường và Tài nguyên

Thành viên chính

Th.S Lê Quốc Vĩ

Viện Môi trường và Tài nguyên

Thành viên chính

TS.Trà Văn Tung

Thành viên chính

TS. Đỗ Thị Thu Huyền

Viện Môi trường và Tài nguyên

Thành viên chính

TS Trần Văn Thanh

TRẠM KHẢO KIỂM NGHIỆM PHÂN BÓN MIỀN NAM

Thành viên

NSC.Nguyễn Thị Thu Thảo

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật

Thành viên chính

Th.S Trần Thị Hiệu

Viện Môi trường và Tài nguyên

Thành viên chính

KS. Nguyễn Việt Thắng

Viện Môi trường và Tài nguyên

Thành viên chính

Th.S Trần Trung Kiên

Viện Môi trường và Tài nguyên

Thành viên chính

Th.S Nguyễn Hồng Anh Thư

Viện Môi trường và Tài nguyên

Thành viên

TS Nguyễn Lê Minh Trí

Thành viên