Liên hệ

Thông tin liên hệ

Nhóm nghiên cứu về kỹ thuật và hệ thống không phát thải

Cơ quan: Viện Môi trường và Tài nguyên

Email: haile3367@yahoo.com

Điện thoại: