An economic–environmental energyefficiency analysis for optimizing organic wastetreatment of a livestock‑orchard system: a casein the Mekong Delta, Vietnam

Tên tạp chí: Energy, Sustainability and Society

Tác giả: Nguyen Thi Thu Thao, Tran Thi Hieu, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Hans Schnitzer, Le Thanh Son, Gerhart Braunegg, Sibylle Braunegg and Le Thanh Hai

IF:

Abstract:

Economic benefit has been analyzed for the yield of farming products when designing a farming system,
while waste treatment also generates profitable energy products for this system. The economic factor is decisive
in decision-making for applying waste treatment solutions for a small-scale farming system. A household farming
system in the Mekong Delta generates many kinds of organic wastes, but most of the agricultural waste resources are
disposed of into the environment.

Bài viết liên quan

An economic–environmental energyefficiency analysis for optimizing organic wastetreatment of a livestock‑orchard system: a casein the Mekong Delta, Vietnam

Tên tạp chí: Energy, Sustainability and Society Tác giả: Nguyen Thi Thu Thao, Tran Thi Hieu, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Hans Schnitzer,...

Tiềm năng áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh vì mục tiêu phát triển bền vững cho khu vực nông thôn ở...

Hiện nay, xu hướng của thế giới là tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt là những nước không có nhiều tài nguyên như Nhật...