Trần Hiệu

About

Get in touch

An economic–environmental energyefficiency analysis for optimizing organic wastetreatment of a livestock‑orchard system: a casein the Mekong Delta, Vietnam

Tên tạp chí: Energy, Sustainability and Society Tác giả: Nguyen Thi Thu Thao, Tran Thi Hieu, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Hans Schnitzer,...

Tiềm năng áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh vì mục tiêu phát triển bền vững cho khu vực nông thôn ở...

Hiện nay, xu hướng của thế giới là tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt là những nước không có nhiều tài nguyên như Nhật...

Other Articles

Same Author