An integrated pollution prevention ecosystem for small-scale production of raw coconut jelly in craft villages——A case study from Mekong delta, Vietna

Journal: Journal of Environmental Accounting and Management

Authors: Le Thanh Hai, Tra Van Tung, Tran Van Thanh, Le Quoc Vi, Nguyen Thi Phuong Thao, Tran Thi Hieu, Son Le, Sibylle Braunegg, Gerhart Braunegg, Hans Schnitzer

IF: 0.63

Abstract: Raw coconut jelly is a popular byproduct of the coconut processing industry in the Asia Pacific which can enhance the added economic value for the local families in the rural area. However, the coconut jelly production has resulted in significant environmental impacts, particularly to the aquatic environment due to its heavily polluted wastewater e.g. very high values of COD (up to 120,000 mg/l), of total nitrogen (up to 1,740 mg/l), and of total phosphorus (up to 64 mg/l). The available wastewater treatment technology for such type of wastewater is likely to be not economically efficient due to the small-scale production at craft villages in the developing countries. This study developed and demonstrated an integrated eco-model for small (family) scale production of raw coconut jelly in craft villages which applied Cleaner Production sollutions for pollution prevention on the basis of available conditions at the local family. The system demonstration showed a winwin solution for family with major benefits by reduction of 90% of pollutants (i.e 27 kg COD, 21.4 kg BOD5, approx. 7 kg N, 113 g P and 28 kg SO42- for one production batch), as well as the other benefit by major reduction of 90 % of investment and operating costs of the wastewater treatment plant

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...