Bước đầu áp dụng kĩ thuật phân tích thống kê đa biến phân tích số liệu chất lượng nước lưu vực sông Thị Tính, tỉnh Bình Dương

Tạp chí: Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Nguyễn Hải Âu, Lê Thanh Hải, Vũ Văn Nghị

Tóm tắt: Mục tiêu của phương pháp này là áp dụng các phương pháp thống kê đa biến để đánh giá chất lượng nước sông Thị Tính, một nhánh của sông Sài Gòn, địa bàn tỉnh Bình Dương. Các thông số phân tích như: DO, BOD, và một số thông số vật lí hoặc hóa học khác được phân tích, và các kết quả phân tích được so sánh với các tiêu chuẩn giới hạn cho phép tương ứng. Trong bài báo này, sau khi thống kê tóm tắt nồng độ vả đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Thị Tính, các phương pháp Phân tích cụm (Cluster Analysis), Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis), và Phân tích nhân tố (Factor Analysis) trong phương pháp thống kê đa biến được sử dụng để giải thích ma trận dữ liệu phức tạp, qua đó hiểu rõ những thay đổi trong chất lượng nước và hiện trạng sinh thái trong hệ thống nghiên cứu, từ đó cho phép cung cấp một công cụ đáng tin cậy để quản lí tài nguyên nước. Kết quả nhận định được rằng có hai nhân tố chính giải thích 94,290% của tổng phương sai ảnh hưởng đến chất lượng nước của sông Thị Tính gồm: (1) Các nguồn thải nhân tạo (nguồn thải hữu cơ từ đô thị, dân cư tập trung và công nghiệp chế biến thực phẩm); (2) Các nguồn ảnh hưởng tự nhiên (độ mặn cho ảnh hưởng của thị triều và hàm lượng chất rắn lơ lửng do xói mòn đất, các chất bẩn bề mặt trên lưu vực, trong đó nhân tố (1) tác động lớn nhất đến chất lượng nước sông.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...