Các giải pháp ngăn ngừa và giải pháp kiểm soát ô nhiễm tích hợp cho ngành sản xuất tinh bột

Tạp chí: Tạp chí Môi trường

Các tác giả: Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải, Hans Schnitzer

Tóm tắt: Bài báo này áp dụng phương pháp luận kỹ thuật tốt nhất hiện có BAT (Best Available Techniques) để đề xuất các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm tích hợp cho ngành sản xuất tinh bột. Các giải pháp được chia thành 2 nhóm: BAT tổng quát và BAT bổ sung cho lĩnh vực sản xuất tinh bột khoai mì và cho lĩnh vực sản xuất tinh bột gạo. Hầu hết các BAT của lĩnh vực sản xuất tinh bột khoai mì đều được minh chứng hiệu quả bởi tổng quan tài liệu, các giải pháp BAT liên quan đến giảm thiểu ô nhiễm sản xuất tinh bột gạo kết hợp chăn nuôi cũng đã được triển khai, kết quả cho thấy, hiệu quả môi trường cao đáp ứng được các yêu cầu pháp luật về BVMT với chi phí hợp lí.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...