Compost to improve sustainable soil cultivation and crop productivity

Journal: Case Studies in Chemical and Environmental Engineering

Authors: Thi Thien Kim Ho, Van Tung Tra, Thanh Hai Le a, Ngoc-Kim-Qui Nguyen, Cong-Sac Tran, Phuong-Thao Nguyen, Thi-Dieu-Hien Vo, Van-Nam Thai, Xuan-Thanh Bui

Abstract: Agricultural waste is one of the biggest concerns related to agronomy. The most effective approach dealing with agricultural waste is compositing. In particular, composting is a biological process in which organic waste is recycled under aerobic conditions into a value-added product that can be safely utilized for crop cultivation or livestock feed. Many factors such as temperature, pH, moisture, oxygen, particle size, and C/N ratio influence the biodegradation rate of the composting process. Temperature ranging from 45 to 55 ◦C in thermophilic phase, pH in 5.0–7.0, moisture 50–60%, as well as C/N ratio ranging from 25 to 35% has been indicated as the optimum conditions for composting. However, the formation of humic substances, which are by products of the composting process, plays an important role in improving the chemical, physical, and biological properties of soil that increases crop productivity. Composting has showed its application in the improvement of crop productivity and acid and sality soil cultivation. Primary microbial communities that play key roles during different phases of the composting process and the formation and importance of humic substances has been highlighted. Factors effect on composting process and potential applying their product on soil cultivation has been reviewed, giving a guideline for composting application in the sustainable growth of global agriculture through recycling.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...