Đánh giá vai trò của hệ sinh thái tự nhiên sẵn có trong ngăn ngừa và xử lí ô nhiễm tại các làng nghề ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí: Phát triển Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Lê Thanh Hải, Trần Văn Thanh, Hans Schnitzer

Tóm tắt: Khu vực nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (đbscl) được biến đến là vùng có hệ thống sông ngòi, kênh rạch, ao hồ nhiều và hệ thực vật rất đa dạng. Các hộ gia đình hầu hết đều có đầy đủ các thành phần như vườn, ao, chuồng, ruộng, riêng đối với họ làm nghề thì có thêm xưởng. Các thành phần này có thể tham gia vào xử lí chất thải, tuy nhiên tiềm năng xử lí chất thải của nó chưa được đánh giá, vì vậy mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá vai trò các thành phần trong hệ sinh thái của các hộ làm nghề ở nông thôn trong ngăn ngừa và xử lí ô nhiễm nhằm tìm kiếm cơ hội giảm chi phí đầu tư và vận hành hệ thống xử lí chất thải. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy hệ sinh thái sẵn có của các hộ gia đình (cụ thể là của 5 loại làng nghề điển hình) có khả năng xử lí chất hữu cơ từ 13-100%. Với hiệu suất này, các hệ sinh thái sẵn có của các hộ trong làng nghề có thể góp phần xây dựng nên mô hình ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm tích hợp trong các làng nghề ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...