Development of an optimization mathematical model by applying an integrated environmental indicator for selecting alternatives in cleaner production programs

Journal: Journal of Cleaner Production

Authors: Thanh Van Tran, Hans Schnitzer, Gerhart Braunegg, Hai Thanh Le

IF: 5.715

Abstract: The purpose of this work is to propose an optimized mathematical model to facilitate the selection alternatives in cleaner production (CP) programs. On the basics of goal programming, this study develops an integer-programming model for CP option selection in case of multi-innovation objects and multi-alternative scenarios. With the constraints given, the model defines which objects, and which alternatives can be used for innovation to obtain the optimal objective. The model is tested and proved in a cassava starch factory in Tayninh, Vietnam. Based on production accounting, innovation objects and their CP-alternatives in this factory are identified. Baseline integrated environment impact of the factory is 11,882 person equivalent (PE), in which bulk waste is 52.7%, global warming is 11.9%, photochemical ozone creation is 10.8%, energy is 10%, and the rest is 14.5%. With 135,000 USD for environmental impact reduction, the maximum reduction potentials obtained from solving the model are 8335.2 PE and 878.68 PE in case of minimization of integrated environment indicator and global warming, respectively. The results show that this model works excellently as a support alternative selection tool for CP programs. This study also develops a new cyclic methodology for CP programs based on applying the integer-programming model.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...