Diễn toán chế độ thủy văn, thủy động lực học và chất lượng nước cho lưu vực sông Thị Tính

Tạp chí: Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Nguyễn Hải Âu, Lê Thanh Hải, Vũ Văn Nghị

Tóm tắt: Quản lí tổng hợp lưu vực sông trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên nước ngày một tăng do nhu cầu của phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ cơ bản, và đang là chủ đề mang tính thời sự, trong đó tính toán thủy văn lưu vực, diễn biến dòng chảy trên sông, cả đặc trưng về số lượng và chất lượng là những nội dung có tính tiên quyết. Bài báo này, mô hình MIKE 11, được coi là có độ tin cậy cao với các module mưa – dòng chảy (NAM), thủy động lực học (HD), tải khuếch tán (AD), và sinh hóa (Ecolab), được ứng dụng cho lưu vực sông Thị Tính như một nghiên cứu điển hình. Trên cơ sở mô hình kiểm định có độ tin cậy cao, cụ thể hệ số hiệu quả mô hình (R2) đối với đường quá trình mặt nước và lưu lượng tương ứng đạt trên 90 và 76%, cũng như minh chứng một số chỉ tiêu chất lượng thực đo và tính toán bằng biểu đồ so sánh; kết quả đã mô phỏng được lưu lượng dòng chảy từ mưa và sự phân bố của nó cho từng tiểu lưu vực từ năm 1978 đến năm 2013, diễn biến chế độ thủy động lực học và chất lượng nước trên sông chính Thị Tính trong giai đoạn hiện trạng (2011-2013).

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...