Integrated farming system producing zero emissions and sustainable livelihood for small-scale cattle farms: Case study in the Mekong Delta, Viet Nam

Journal: Environmental Pollution

Authors: Thanh Hai Le, Quoc Ba Tran, Van Tung Tra, Thi Phuong Thao Nguyen, Trong Nhan Le, Hans Schnitzer, Gerhart Braunegg, Son Le, Cong Tin Hoang, Xuan Cuong Nguyen, Van-Huy Nguyen, Wanxi Peng, Soo Young Kim, Su Shiung Lam, Quyết Văn Le

IF: 6.152

Abstract: This study proposes an integrated cattle breeding and cultivation system that provides zero emission and sustainable livelihood for the community in rural areas. The proposed integrated farming system improves agricultural productivity and environmental and sanitation conditions, minimizes the amount of waste, and increases the family income up to 41.55%. Several waste types can be recycled and transformed into valuable products, such as energy for cooking, organic fertilizer for crops, and cattle feed for breeding. Wastewater effluent from the biogas tank can be treated by biochar and results show that it then meets the standards for irrigation purposes. Also, the waste flow from cattle breeding supplies enough nutrients to cultivate plants, and the plants grown supply are adequate food for the 30 cows living on the farm. This research shows that the use of an integrated farming system could achieve zero-emission goal. Thereby, it provides a sustainable livelihood for cattle breeding family farms. The proposed integrated cattle breeding and cultivation system improves agricultural productivity, environmental and increases the farmer income up to 41.55%

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...