Nghiên cứu đánh giá các kĩ thuật hiện có được ứng dụng trong đánh giá sản xuất sạch hơn và đề xuất định hướng áp dụng tại Việt Nam

Tạp chí: Phát triển khoa học và công nghệ

Các tác giả: Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Hiệu quả đánh giá sản xuất sạch hơn (SXSH)  phụ thuộc vào phương pháp đánh giá (PPĐG)  vì vậy trong thời gian qua lĩnh vực học thuật đã nghiên cứu và phát triển  nhiều PPĐG SXSH. Hiện nay, việc áp dụng các kỹ thuật, phương pháp đánh giá SXSH ở Việt Nam còn hạn chế và chưa có nghiên cứu hệ thống các PPĐG này do đó nghiên cứu này tiến hành rà soát đánh giá và hệ thống các phương pháp hiện có được ứng dụng trong đánh giá SXSH và đề xuất các phương pháp để ứng dụng trong đánh giá SXSH tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, cac kĩ thuật đc trình bày và sắp xếp theo trình tự quy trình SXSH. Các PPĐG được chia thành 5 nhóm: phương pháp đánh giá sơ bộ nhằm đánh giá trọng tâm SXSH, phương pháp đánh giá chi tiết nhằm đề xuất giải pháp SXSH, phương pháp đánh giá tính khả thi, phương pháp đánh giá trong giai đoạn triển khai SXSH và phương pháp duy trì SXSH. Dựa vào ưu nhược điểm của các phương pháp, nghiên cứu này đề xuất quy trình tích hợp các phương pháp hiện có để đánh giá SXSH trong điều kiện Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả đánh giá SXSH trong công nghiệp.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...