Nghiên cứu tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của sông Ba Lai trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tạp chí: Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Quốc Vương, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Sông Ba Lai tỉnh Bến Tre nổi tiếng với công trình Cống Đập ngăn mặn đã biến dòng sông này trở thành “lòng hồ”. Bài báo sử dụng phương pháp điều tra khảo sát thực tế các nguồn thải, và trên cơ sở các tải lượng ô nhiễm tối đa xả vào lòng sông, từ đó tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của sông Ba Lai trên cơ sở của phương pháp cân bằng vật chất lấy ra từ ý tưởng của Thông tư 02/2009/TT – BTNMT. Kết quả tính toán cho thấy một số chỗ đã không còn khả năng tiếp nhận nước thải, cụ thể là: đoạn chảy qua xã Phong Mỹ Ltn(BOD5)  = -637.418 (kg/ngày) và Ltn(COD) = -2.086.247 (kg/ngày), đoạn chảy qua xã Châu Hòa Ltn(COD) = -84.686 (kg/ngày), xã Châu Bình Ltn(BOD5) = -1.005.553 (kg/ngày), Ltn(SS) = -411.490 (kg/ngày), xã Tân Mỹ Ltn(COD) = -296.618 (kg/ngày). Trên cơ sở kết quả tinh toán bài báo đã đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ chất lượng nước “sông-lòng hồ” Ba Lai này.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...