Recycling of aquaculture wastewater and sediment for sustainable corn and water spinach production

Journal: Chemosphere

Authors: Tra Van Tung, Quoc Ba Tran, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Tran Thi Hieu, Son Le, Nguyen Quang Tuan, Christian Sonne, Su Shiung Lam, Le Thanh Hai, Quyet Van Le

IF: 5.778

Abstract: This study develops a method to reuse aquaculture wastewater and sediment from a catfish pond in order to increase agricultural productivity and protect the environment. Material flow analysis (MFA) is a central concept of this study that involves collecting catfish pond wastewater (CPW) and reusing it to irrigate five water spinach (Ipomoea aquatic) ponds before discharging it into a river. Typically, catfish pond sediment (CPS) was collected and composted to produce organic fertilizer for cornfields. The results revealed that pollutant removal efficiency of wastewater from CPW (by using water spinach) were total organic carbon (TOC) ¼ 38.78%, nitrogen (N) ¼ 27.07%, phosphorous (P) ¼ 58.42%, and potassium (K) ¼ 28.64%. By adding 20 tons of CPS compost per hectare of the cornfield, the corn yield boosted 15% compared to the control field. In addition, the water spinach grew and developed well in the medium of wastewater from the fish pond. Altogether, the results illustrate that catfish pond wastewater and sediment can act as organic fertilizers for crops meanwhile reduce environmental pollution from its reuse.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...