Submerged photocatalytic membrane reactor with suspended and immobilized N-doped TiO2 under visible irradiation for diclofenac removal from wastewater

Journal: Process Safety and Environmental Protection

Authors: Van-Huy Nguyen, Quoc Ba Tranc, Xuan Cuong Nguyenc, Le Thanh Hai, Thi Thanh Tam Ho, Mohammadreza Shokouhimehr, Dai-Viet N. Vo, Su Shiung Lam, Hai Phong Nguyen, Cong Tin Hoang, Quang Viet Ly, Wanxi Peng, Soo Young Kim, Tra Van Tunge, Quyết Văn Le

IF: 4.213

Abstract: A submerged photocatalytic membrane reactor (SPMR) was used with suspended and immobilized N–TiO2 under visible irradiation for diclofenac (DCF) removal from wastewater. The effects of initial N–TiO2 concentrations for the SPMR with suspended N–TiO2 were determined for batch processes. Hydrogen peroxide was also coupled with the photocatalytic process. In continuous conditions, a reverse osmosis (RO) membrane was combined with the SPMR for enhancing effluent quality. DCF removal by the SPMR with suspended and immobilized N–TiO2 at a low N–TiO2 dosage (0.5 g/L) was not much different between the two systems, but increased with higher N–TiO2 dosages for the reactor with sus[1]pended N–TiO2. Coupling H2O2 with the photocatalytic process under visible irradiation enhanced the DCF removal efficiency. In continuous conditions, DCF concentrations in the photoreactor increased dur[1]ing the reaction time, while those in the effluent (RO permeate) were steady for both systems and both processes. The permeate flux in the reactor with suspended N–TiO2 declined faster than in the reactor with the immobilized N–TiO2. Coupling H2O2 with the photocatalytic process yielded more resistant per[1]meate flux rates. The cake layer formed on the microfiltration membrane of the SPMR with suspended N–TiO2 under visible irradiation was denser than others after completing the process.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...