The Infuence of Drainage Spacing on the Deformation Characteristics of Transparent Ultrasoft Soil

Journal: International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering

Authors: Ya‑jun Wu, Jun‑peng Li, Yi‑Tian Lu1, Xu‑dong Zhang, Thanh Hai Le, Nguyen Xuan Quang Chau

IF: 0.5

Abstract: To explore the efect of drain board spacing on the vacuum preloading treatment efect, transparent soil material was selected to carry out indoor vacuum preloading model tests, and particle image elocimetry (PIV) technology was used to obtain the displacement feld inside the soil under diferent drainage spacing. In this paper, a mixed solution of amorphous silica fume, white mineral oil and n-dodecane was used to prepare transparent soil, and model tests of vacuum preloading transparent soil were carried out under drainage spacing of 200 mm, 300 mm, and 400 mm. The test results show that the displacement feld of soil with diferent spacing of drainage is obviously diferent. Obvious “concave” settlement will occur on the soil surface under 200 mm spacing, and obvious “W” type settlement will occur under 400 mm spacing. 300 mm is the best spacing of drainage; the range of the “soft soil zone” is small, and the uneven settlement of the soil surface is not obvious. According to the infuence range of a single drainage, the spacing of drainage should be reasonably designed to ensure the lap and connection of “soil piles” and improve the efect of vacuum preloading treatment.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...