Waste treatment and soil cultivation in a zero emission integrated system for catfish farming in Mekong delta, Vietnam

Journal: Journal of Cleaner Production

Authors: Tra Van Tung, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Tran Thi Hieu, Son Le Thanh, Sibylle Braunegg, Gerhart Braunegg, Hans Schnitzer, Le Thanh Hai

IF: 7.051

Abstract: The purpose of this study is to investigate the process of waste treatment (wastewater and solid waste) within an intensive catfish farming agro-based zero emission integrated system (AZEIS) in which the fish farming, livestock and cultivation are combined in the same area, as well as the role of this process for soil cultivation of the garden in the same integrated system. The material flow analysis (MFA) technique was used throughout the study for calculating efficiency of waste treatment processes and also for conversion/accumulation of materials with purpose to improve the soil quality for cultivation purpose in the garden. The experimental results showed that the garden in the system plays an important role in receiving, conversion, uptake and accumulation of the nutrients from waste flows, and by that way, in effective removal the pollutants from waste flows as well. In this system, the wastewater from catfish ponds was treated by using water morning glory, a local aquatic plant, before to be reused for watering the cultivation plants in the garden, and the removal percentage of Total Organic Carbon, Nitrogen, Phosphorus and Kallium in wastewater were 33.3, 21.7, 59,5 and 37,5%, respectively. All the solid wastes (sludge from catfish ponds, cow manure from livestock, and absorbed biochar material) were reused as organic fertilizer (compost), and served as sources of additional nutrients for cultivation of Pennisennon purpurecums-schumach grass and maize plants in the garden. Biochar material, which was produced from dried leaves in the garden, was used for treatment of biogas effluent before using later for watering the garden. Total wastewater after being treated and reused for maize plants was 9575 m3 /ha, in which absorbed water by maize plant was 48.02 m3 /ha, and 9527 m3 /ha was evaporated and accumulated in soil. The Nitrogen absorbed by maize plant was 4.12 g/m2 and the soil organic carbon stock in the AZEIS system was 0.19 mg/ha/crop

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...